สืบค้นโครงสร้างหลักสูตร

รายการโครงสร้างหลักสูตร
 คณะสาขาระดับการศึกษาปีการศึกษาชื่อหลักสูตรหน่วยกิตรวม
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ปริญญาตรี2552เทคโนโลยีภูมิทัศน์(4ปี)135
1
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หลักสูตร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์(4ปี)
รายวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
                00-021-002   การจัดการความรู้3 หน่วยกิต
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ3 หน่วยกิต
        1.3. กล่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-033-101   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-034-001   การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
                00-035-001   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-036-101   ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 35 หน่วยกิต 
                02-040-102   ชีววิทยา3 หน่วยกิต
                02-040-103   ปฏิบัติการชีววิทยา1 หน่วยกิต
                02-070-103   หลักสถิติ3 หน่วยกิต
                03-031-111   ภูมิทัศน์เบื้องต้น3 หน่วยกิต
                03-032-212   วัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-033-216   การสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ3 หน่วยกิต
                03-034-204   การจัดการสถานเพาะชำเพื่องานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-034-205   ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม3 หน่วยกิต
                03-034-208   การจำแนกพืชพรรณเพื่องานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-034-209   ปฐพีวิทยาเพื่องานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-061-001   ทักษะช่างเกษตร3 หน่วยกิต
                03-061-202   หลักการเขียนแบบ3 หน่วยกิต
                06-010-101   ภาพร่าง2 หน่วยกิต
                06-010-102   การจัดองค์ประกอบศิลป์2 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต 
                03-026-306   การออกแบบวางผังพืชพรรณ3 หน่วยกิต
                03-031-401   สัมมนาภูมิทัศน์1 หน่วยกิต
                03-031-402   ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-301   การชลประทานในงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-302   การประมาณราคางานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-308   กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-411   การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-033-201   การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 หน่วยกิต
                03-033-203   การวางแผนและออกแบบพื้นที่นันทนาการ3 หน่วยกิต
                03-033-210   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 13 หน่วยกิต
                03-033-213   การออกแบบภูมิทัศน์ 13 หน่วยกิต
                03-033-214   การออกแบบภูมิทัศน์ 23 หน่วยกิต
                03-033-311   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 23 หน่วยกิต
                03-034-311   การดูแลรักษางานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
                03-031-103   ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 11 หน่วยกิต
                03-031-104   ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 21 หน่วยกิต
                03-031-205   ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 31 หน่วยกิต
                03-031-406   ฝึกงานภายนอก3 หน่วยกิต
                03-031-407   โครงการวิชาชีพภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-031-408   ฝึกงานภูมิทัศน์6 หน่วยกิต
                03-031-409   สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์6 หน่วยกิต
        2.4. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
                03-031-312   ภูมิทัศนศึกษาภายในประเทศ3 หน่วยกิต
                03-031-315   ภูมิทัศน์เขตร้อน3 หน่วยกิต
                03-031-410   ภูมิทัศน์พื้นถิ่น2 หน่วยกิต
                03-031-413   ภูมิทัศนศึกษาต่างประเทศ3 หน่วยกิต
                03-031-414   ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิทัศน์2 หน่วยกิต
                03-032-303   การออกแบบโครงสร้างงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-304   การเขียนแบบโครงสร้างงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-305   การจัดการเครื่องจักรกลสําหรับงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-306   นวัตกรรมทางภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-307   การก่อสร้างงานภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ3 หน่วยกิต
                03-032-313   การจัดการสนามกอล์ฟ3 หน่วยกิต
                03-032-314   นิเวศวิทยาภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-317   การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน3 หน่วยกิต
                03-032-410   การบริหารงานก่อสร้างภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-032-416   แสงและเสียงในงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-033-215   การออกแบบภูมิทัศน์ 33 หน่วยกิต
                03-033-217   การออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน3 หน่วยกิต
                03-033-302   การออกแบบภูมิทัศน์เมือง3 หน่วยกิต
                03-033-304   การจัดการพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ3 หน่วยกิต
                03-033-305   การวางผังโครงการ3 หน่วยกิต
                03-033-306   การออกแบบสถาปัตยกรรมสําหรับงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-033-307   การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะ3 หน่วยกิต
                03-033-308   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-033-309   การออกแบบและจัดสร้างสวนน้ำ3 หน่วยกิต
                03-033-312   การวางผังตกแต่งบริเวณ3 หน่วยกิต
                03-033-318   แนวคิดและการนำเสนอผลงานการออกแบบ2 หน่วยกิต
                03-033-319   การออกแบบภูมิทัศน์ระดับเมืองและภาค3 หน่วยกิต
                03-033-320   การออกแบบและจัดสร้างภูมิทัศน์ในอาคาร3 หน่วยกิต
                03-034-301   การพัฒนาต้นไม้ท้องถิ่นเป็นไม้ประดับ3 หน่วยกิต
                03-034-302   ไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-034-303   การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ3 หน่วยกิต
                03-034-306   การผลิตไม้กระถางเพื่องานภูมิทัศน์3 หน่วยกิต
                03-034-310   การจัดการสนามหญ้า3 หน่วยกิต
                03-034-407   การผลิตกล้วยไม้3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต